Polityka prywatności portalu adeste.org

(aktualna na dzień 07.01.2020 )

I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z portalu adeste.org oraz jego serwerowych subdomen.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z portalu.

II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest każdorazowy Wydawca miesięcznika i portalu adeste.org. Obecnie: Stowarzyszenie Adeste, Łapiguz 73, 22-400 zwane dalej „Administratorem”.

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników portalu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych
Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR).

Administrator, w oparciu o przepisy GDPR, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
w następujących okolicznościach:

 • użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia.

Podczas wykonywaniu różnego rodzaju zadań i projektów, realizowanych za pomocą lub pośrednictwem portalu, Administrator może współpracować z osobami trzecimi lub/i podmiotami zewnętrznymi. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na zlecenie takich osób trzecich jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 GDPR, o czym Użytkownik będzie poinformowany, a Administrator zachowa wszelkie wymogi określone w tym przepisie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Korzystanie z portalu nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach podanie określonych danych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi, w szczególności konkursu. Do tych usług mogą zaliczać się następujące usługi:

 • korzystanie z usługi newslettera, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody,
 • możliwość komentowania poszczególnych artykułów, wydarzeń,
 • publikacja ogłoszeń,
 • udział w konkursach.

W przypadkach opisanych w ust. 1, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Nick,
 • Numer telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej.

Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający z portalu może udostępnić Administratorowi następujące dane:

 • adres IP,
 • adres URL żądania,
 • nazwa domeny,
 • rodzaj przeglądarki,
 • liczba interakcji z portalem,
 • ilość czasu spędzonego na portalu,
 • data i godzina korzystania z portalu,
 • dane geolokalizacyjne,
 • informacje techniczne o urządzeniu.

Celem przetwarzania przez Administratora danych, o których mowa w ust. 3, jest analizowanie działań poszczególnych Użytkowników, którzy korzystają z portalu, a także dopasowywanie zawartości portalu, do preferencji Użytkownika. Dane, o których mowa w ust. 3, zbierane są w sposób zautomatyzowany. Zgoda Użytkownika pozwoli Administratorowi na dopasowanie treści. Zgoda jest dobrowolna i nie jest wymagana dla poprawnego korzystania z portalu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody w tym zakresie, Administrator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą na czas nieokreślony, chyba że Użytkownik zażąda usunięcia części bądź całości danych, zgodnie z rozporządzeniem GDPR.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom
Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:

 • pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
 • partnerzy Administratora w przyszłości,
 • organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika
Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

 • dostęp do treści swoich danych,
 • sprostowanie danych,
 • modyfikacja danych.
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • usunięcie danych,
 • przenoszenie danych.

Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale XI pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy GDPR.

VIII. Pliki cookies
Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.

Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z portalu.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę portalu. Wyrażenie zgody Użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne. Pliki cookies, co do Użytkownik może wyrazić zgodę, podzielone są na trzy kategorie:

 • pliki cookies związane z funkcjonalnością, które umożliwiają uruchamianie na stronie podstawowych funkcjonalności,
 • pliki cookies związane z wydajnością, które pozwalają Administratorowi na usprawnienie działania witryny,
 • pliki cookies związane z treściami reklamowymi, które wpływają na pojawianie się reklam.

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
w przeglądarce Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
w przeglądarce Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org /pl/kb/ciasteczka)
w przeglądarce Chrome (http://support.google.com/ chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
w przeglądarce Opera (http://help.opera.com /Windows/12.10/pl/cookies.html)
w przeglądarce Safari (https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB)
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu.

IX. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci
Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.

W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

X. Uwagi końcowe
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: [email protected] lub korespondencyjnie na adres:

Miesięcznik Adeste
Łapiguz 73
22-400 Zamość